رایانامه

You can write to our help desk by email:

tails-support-private@boum.org

We answer requests in:

  • English
  • French
  • Spanish
  • Italian

Requests not in English might take longer to answer. Imperfect English is welcome :)

رمزگذاری رایانامه‌هایتان با کلید اُپن‌پی‌جی‌پی تنها راه رمزگذاری دوطرفه است.

گفتگو

Join our XMPP chat room to talk to contributors and users.

  • server: conference.riseup.net
  • room: tails
  • برای اتصال از TLS/SSL استفاده کنید!