این بستهٔ openntpd دیگر از commit bf8cc787ce46e9946ab47d5383feb1174da3f22a (20091006) نصب نمی‌شود. کاربر ntpd روی سیستم‌های فراموشی نیز ناموجود است.

البته این کاربر در /etc/firewall.conf اشاره کرده که ظاهراً iptables-restore در مورد فایل‌های پیکربندی ناقص سخت‌گیر است و از بارگذاری خودداری می‌کند و در نتیجه اجرای تور در سطح دیوارآتش انجام نمی‌شود.

نتیجه

بعضی ابزارها از طریق اینترنت ارتباط مستقیم ایجاد کرده و از طریق شبکهٔ تور هیچ ارتباطی ایجاد نمی‌کنند.

جزییات:

  • iceweasel به خاطر افزونهٔ تورباتِن تحت تأثیر این مشکل قرار نمی‌گیرد
  • ابزارهایی که متغیرهای محیطی مرتبط را در نظر می‌گیرند (یعنی http_proxy، HTTP_PROXY، SOCKS_SERVER و SOCKS5_SERVER) تحت تأثیر این مشکل نیستند
  • هر ابزار دیگری مانند پیجین یا تاندربرد ممکن است تحت تأثیر این مشکل قرار بگیرد.

راه‌حل

این مشکل در گیت commit 9c425e8de13e6b4f885 حل شده‌است.

نسخه‌های تحت تأثیر

هیچ نسخه از فراموشی منتشرشده تحت تأثیر این مشکل نیست.

تصاویر اختصاصی ایجادشده توسط تصاویر لحظه‌ای پس از bf8cc787ce46e9946ab47d5383feb1174da3f22a (20091006) و پیش از 9c425e8de13e6b4f885 تحت تأثیر آن هستند.