این مشکل امنیتی در تیلز ۰٫۹ برطرف شده‌است.

نسخه‌ای از تور که در حال حاضر در تیلز گنجانده شده آن طور که باید از ناشناسی شما حفاظت نمی‌کند. این آسیب‌پذیری جدی است.

تا پیش از انتشار (نزدیک) نسخهٔ بعدی تیلز، تنها راه حفاظت از ناشناسی خود در تیلز ارتقای تور هر بار پس از راه‌اندازی تیلز از طریق دستورالعمل‌های زیر است.

(هر بار؟ واقعاً؟ البته. تیلز مبتنی بر فراموشی است: هر تغییری که در آن صورت بدهید هنگام راه‌اندازی دوباره از دست می‌رود.)

برای ارتقاء دادن تور از فهرست ابزارهاابزارهای کمکی، پایانهٔ اصلی را باز کرده و این فرمان را در آن بنویسید:

apt-get update && apt-get install tor && service tor start

...سپس Enter را وارد کرده و صبر کنید تا ارتقاء انجام شود که ممکن است چند دقیقه طول بکشد. در این هنگام نمایهٔ ویدالیا در گوشهٔ چپ بالای صفحه باید از پیاز سبز معمول به یک پیاز خاکستری با یک ضربدر رویش تغییر کند. روی آن راست‌کلیک کرده و در فهرستی که باز می‌شود خروج را انتخاب کنید. سپس از فهرست ابزارهااینترنت یک ویدالیای جدید باز کنید.

پس از انجام این کار می‌توانید مانند همیشه با اطمینان از تیلز استفاده کنید.

جزییات بیشتری می‌خواهید؟ رجوع کنید به مطلب وبلاگ پروژهٔ تور در این باره.