تیلز حاوی چندین ابزار صدا و ویدیو است:

  • GNOME Sound Recorder is a simple application to record sound. Sound clips recorded using GNOME Sound Recorder are saved to the Recordings folder.

  • اودسیتی یک ابزار چندمسیرهٔ صدا است که برای ضبط، اجرا و ویرایش صدای دیجیتال طراحی شده است. رجوع کنید به سند رسمی آن.

  • برازرو ابزاری برای ایجاد، کپی کردن و پاک کردن رسانه‌های سی‌دی و دی‌وی‌دی از جمله صدا، ویدیو و داده‌ها است. رجوع کنید به سند رسمی آن.

  • Sound Juicer ابزاری برای کپی کردن سی‌دی‌های صوتی است.

این ابزارها را می‌توان از این مسیر راه‌اندازی کرد: ابزارها ◀ صدا و ویدیو menu.

Most files contain metadata which is information characterising the content of the file. For example:

  • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
  • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

You can use the MAT to clean the metadata from your files before publishing them.