تیلز حاوی چندین ابزار صدا و ویدیو است:

  • اودسیتی یک ابزار چندمسیرهٔ صدا است که برای ضبط، اجرا و ویرایش صدای دیجیتال طراحی شده است. رجوع کنید به سند رسمی آن.

  • برازرو ابزاری برای ایجاد، کپی کردن و پاک کردن رسانه‌های سی‌دی و دی‌وی‌دی از جمله صدا، ویدیو و داده‌ها است. رجوع کنید به سند رسمی آن.

  • Sound Juicer ابزاری برای کپی کردن سی‌دی‌های صوتی است.

  • Sound Recorder is a simple application to record sound. Sound clips recorded using Sound Recorder are saved to the Recordings folder.

  • Videos is an audio and video player.

    For more advanced features, you can install the VLC media player using the Additional Software feature.

این ابزارها را می‌توان از این مسیر راه‌اندازی کرد: ابزارها ◀ صدا و ویدیو menu.

Most files contain metadata which is information characterizing the content of the file. For example:

  • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
  • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

You can use the MAT to clean the metadata from your files before publishing them.