چاپ کردن

To configure a printer or manage your printing jobs choose Applications ▸ System Tools ▸ Settings ▸ Printers.

برای بررسی سازگاری چاپ‌گر خود با لینوکس و تیلز از پایگاه داده‌های OpenPrinting بنیاد لینوکس استفاده کنید.

برای استفادهٔ دوباره از پیکربندی چاپ‌گرها در نشست‌های کاری مختلف می‌توانید ویژگی چاپ‌گر مانا را فعال کنید.

اسکن کردن

تیلز دارای سیمپل اسکن، ابزاری برای اسکن کردن عکس‌ها و سندها است.

برای راه‌اندازی سیمپل اسکن از این مسیر بروید: ابزارها ◀ گرافیک‌ها ◀ سیمپل اسکن.