تیلز شامل لیبره‌آفیس، بستهٔ نرم‌افزاری نیرومندی با ابزارهای متعدد است:

  • رایتر، یک واژه‌پرداز
  • کالک، یک ابزار صفحه‌ گسترده
  • ایمپرس، یک موتور ارائه
  • درا، ابزاری برای کشیدن و رسم فلوچارت‌ها
  • مث، ابزاری برای ویرایش مسائل ریاضی

برای راه‌اندازی لیبره‌آفیس این مسیر را بروید: ابزارها ◀ آفیس ◀ لیبره‌آفیس.

تارنمای لیبره‌آفیس راهنمای کاربر کاملی برای هر کدام از این ابزارها دارد که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

Most files contain metadata which is information characterising the content of the file. For example:

  • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
  • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

You can use the MAT to clean the metadata from your files before publishing them. To redact the content of a PDF and strip metadatas from it, you can use pdf-redact-tools .