بیشتر فایل‌ها حاوی متاداده‌ها یعنی اطلاعاتی هستند که محتوای فایل را مشخص می‌کند. برای نمونه:

  • دوربین‌ها اطلاعات مربوط به زمان و مکان برداشته شدن عکس‌ها و نیز نوع دوربین را ذخیره می‌کنند.
  • اسناد آفیس به طور خودکار اطلاعات شرکت و پدید‌آورندهٔ فایل را به متن‌ها و صفحه‌های باز اضافه می‌کنند.

You can use the MAT to clean the metadata from your files before publishing them.