استفاده از درایو مانا روی دستگاهی که برای ناشناسی طراحی شده است و بناست که هیچ ردی روی آن باقی نماند، یک مسئلهٔ پیچیده است.
بخش هشدارها را با دقت بخوانید.