با استفاده از ابزار مدیریت گذرواژهٔ KeePassXC می‌توانید:

 • گذرواژه‌های بسیاری را در یک پایگاه دادهٔ رمزگذاری‌شده نگهداری کنید که می‌توانید آن را با یک گذرواژهٔ مورد نظر خود باز کنید.
 • همواره از گذرواژه‌های متفاوت و قوی‌تر استفاده کنید، چرا که حالا برای باز کردن کل پایگاه داده‌ها تنها باید یک گذرواژه به خاطر بسپارید.
 • گذرواژه‌های بسیار قوی تصادفی تولید کنید.

یک پایگاه دادهٔ گذرواژه ایجاد و ذخیره کنید.

برای ایجاد یک پایگاه داده گذرواژه و ذخیره کردن آن در درایو مانا برای استفاده در آینده مراحل زیر را دنبال کنید.

برای فراگیری ایجاد و پیکربندی درایو مانا سندهای مرتبط با مانا را بخوانید.

 1. هنگام راه‌اندازی تیلز درایو مانا را فعال کنید.

 2. در راهنمای درایو مانا, تأیید کنید که اطلاعات شخصی persistence feature فعال شده است. اگر فعال نیست، آن را فعال کنید، تیلز را دوباره به راه بیندازید و درایو مانا را فعال کنید.

 3. To start KeePassXC, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassXC.

 4. To create a new database, click Create new database.

 5. Save the database as keepassx.kdbx in the Persistent folder.

 6. The database is encrypted and protected by a passphrase.

  • Specify a passphrase of your choice in the Enter password text box.
  • Type the same passphrase again in the Repeat password text box.
  • Click OK.

بازیابی و باز کردن پایگاه دادهٔ گذرواژه‌ها.

برای باز کردن پایگاه دادهٔ گذرواژه‌ها که از جلسات پیشین روی درایو مانا ذخیره شده مراحل زیر را دنبال کنید.

 1. هنگام راه‌اندازی تیلز درایو مانا را فعال کنید.

 2. To start KeePassXC, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassXC.

 3. If you have a database named keepassx.kdbx in your Persistent folder, KeePassXC automatically displays a dialog to unlock that database.

  Enter the passphrase for this database and click OK.

 4. اگر گذرواژهٔ نادرست وارد کنید پیغام خطای زیر ظاهر می‌شود:

  Unable to open the database.
  Wrong key or database file is corrupt.

In addition to the password database, you can store your KeePassXC settings using the Dotfiles persistence feature. To do so, create the folder /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config/keepassxc/ and copy the file ~/.config/keepassxc/keepassxc.ini to it.

Update the cryptographic parameters of your password database

KeePassXC, included in Tails 4.0 and later, supports the KBDX 4 file format. The KBDX 4 file format uses stronger cryptographic parameters than previous file formats. The parameters of previous file formats are still secure.

To update your database to the latest cryptographic parameters:

 1. Choose Database ▸ Database settings.

 2. In the Encryption tab, change the following parameters:

  • Set Encryption Algorithm to ChaCha20.
  • Set Key Derivation Function to Argon2.
 3. Click OK.

Migrating a password database from Tails 2.12 and earlier

The database format of KeePass 1 (Tails 2.12 and earlier) is incompatible with the database format of KeePassXC (Tails 4.0 and later).

To migrate your database to the new format:

 1. Start KeePassXC.

 2. Choose Database ▸ Import ▸ Import KeePass 1 database.

 3. Select your database, for example keepassx.kdb.

 4. After your database is open, save it to the new format:

  • Choose Database ▸ Save database.
  • Save the database as keepassx.kdbx in the Persistent folder.

  Note that only the file extension is different:

  • kdb for the old format.
  • kdbx for the new format.
 5. This operation does not delete your old database from your Persistent folder.

  You can now delete your old database or keep it as a backup.

Additional documentation

For more detailed instructions on how to use KeePassXC, refer to the KeePassXC guide of the Electronic Frontier Foundation.