در مواردی نادر ممکن است مجبور باشید برای تعمیر یک درایو مانای خراب فایل سیستمی را بررسی کنید.

Unlock the persistent volume

 1. تیلز را در حالت مانای غیرفعال راه‌اندازی کرده و ?یک گذرواژهٔ مدیریتی ایجاد کنید.

 2. Choose Applications ▸ Utilities ▸ Disks to open GNOME Disks.

 3. In the left pane, click on the device corresponding to your Tails USB stick.

 4. In the right pane, click on the partition labeled as TailsData LUKS.

 5. Click on the Unlock button to unlock the persistent volume. Enter the passphrase of the persistent volume and click Unlock.

 6. In the confirmation dialog, enter your administration password and click Authenticate.

 7. روی پارتیشن TailsData که پایین درایو رمزگذاری‌شده دیده می‌شود کلیک کنید.

 8. Identify the Device name of your persistent volume that appears below the list of volumes. It should look like /dev/mapper/luks-xxxxxxxx. Triple-click to select it and press Ctrl+C to copy it to the clipboard.

Check the file system using the terminal

 1. Choose Applications ▸ System Tools ▸ Root Terminal and enter your administration password to open a root terminal.

 2. In the terminal, execute the following command, replacing [device] with the device name found in step 8:

   fsck -y [device]
  

  To do so, you can type fsck -y  and press Shift+Ctrl+V to paste the device name from the clipboard.

 3. If the file system is free of errors, the last line from the output of fsck starts with TailsData: clean.

  If the file system has errors, fsck tries to fix them automatically. After it finishes, you can try executing the same command again to check if all errors are solved.