تیلز حاوی مجموعه‌ای منسجم اما محدود از نرم‌افزارها است. روی تیلز مانند هر سیستم دبیان دیگری می‌توان نرم‌افزارهای دیگری نیز نصب کرد. تنها می‌توان نرم‌افزارهایی نصب کرد برای دبیان بسته‌بندی شده باشند. برای فهمیدن این که آیا یک نرم‌افزار برای دبیان بسته‌بندی شده یا نه و برای یافتن نام بستهٔ نرم‌افزاری مرتبط می‌توانید در مجموعهٔ بسته‌های دبیان دنبال آن بگردید.

Installing additional software packages

بسته‌های موجود در تیلز با دقت از نظر امنیتی بررسی شده‌اند. نصب بسته‌های اضافی ممکن است امنیت موجود در تیلز را دچار مخاطره کند. مراقب باشید که چه چیزی نصب می‌کنید.

از آن‌جا که تیلز ابزار فراموشی است، هر بستهٔ نرم‌افزاری بیشتری باید در هر نشست کاری دوباره نصب شود. برای نصب خودکار همان بسته‌های نرم‌افزاری در آغاز هر نشست کاری از ویژگی مانای بسته‌های نرم‌افزاری اضافی استفاده کنید.

بسته‌هایی که با اینترنت کار می‌کنند باید طوری تنظیم شوند که از طور استفاده کنند. در غیر این صورت از دسترسی آن‌ها به اینترنت جلوگیری می‌شود.

برای نصب کردن بسته‌های نرم‌افزاری اضافی:

 1. یک گذرواژهٔ مدیریتی بسازید.

 2. یک پایانهٔ اصلی باز کنید.

 3. این فرمان را برای به‌روزرسانی فهرست‌های بسته‌های موجود اجرا کنید:

  apt update
  
 4. برای نصب یک بستهٔ اضافی این خط فرمان را اجرا کرده و در آن [package] را با نام بستهٔ مورد نظرتان جایگزین کنید:

  apt install [package]
  

  برای نمونه برای نصب کردن بستهٔ ikiwiki این فرمان را اجرا کنید:

  apt install ikiwiki
  

  همچنین می‌توانید نام چندین بستهٔ را بنویسید تا چندین بسته را هم‌زمان نصب کنید اگر یک بسته زیرشاخه‌هایی دارد آن‌‌ها نیز به طور خودکار نصب می‌شوند.

Configuring additional APT repositories

The packages included in Tails are carefully tested for security. Configuring additional APT repositories might break the security built in Tails. Be careful with what you install.

Sometimes, you might need to configure additional APT repositories. For example, to install packages from the non-free section of Debian. To do so:

 1. Create a apt-sources.list.d folder in your persistent volume:

  sudo install -d -m 755 /live/persistence/TailsData_unlocked/apt-sources.list.d
  
 2. Edit /live/persistence/TailsData_unlocked/persistence.conf, the configuration of the persistent volume, as root and add the apt-sources.list.d folder as a persistence feature of type link:

  /etc/apt/sources.list.d source=apt-sources.list.d,link
  
 3. Write your additional sources.list files in the apt-sources.list.d folder. For example, to add the non-free sections of Debian Jessie, backports, and security updates, you can create a file named /live/persistence/TailsData_unlocked/apt-sources.list.d/non-free.list with the following content:

  deb tor+http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch non-free
  deb tor+http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch-backports non-free
  deb tor+http://security.debian.org/ stretch/updates non-free
  

  File names must end with .list and may only contain the following characters: letters, digits, underscore, hyphen, and period.

 4. Correct the ownership and permissions of your additional sources.list files to be owned by root and only readable by others. For example:

  chown root:root /live/persistence/TailsData_unlocked/apt-sources.list.d/non-free.list
  chmod 644 /live/persistence/TailsData_unlocked/apt-sources.list.d/non-free.list
  
 5. Restart Tails to apply the changes.